PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ :

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

1.      Ochrana Vašich údajů probíhá v souladu s platnými zákony České republiky a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR")

2.      Společnými správci osobních údajů je společnost Pavelka-Projekty s.r.o., IČ 050 59 658 (spis.zn.: C 66094 vedená u Krajského soudu v Ostravě) a fyzická osoba Ing. Jiří Pavelka, IČ 42027624 (zapsaná u MÚ v Novém Jičíně, ev.č.: 380401-2320-02), se sídlem Husova 1509/15, Nový Jičín 74101, e-mail: pavelkaprojekty@seznam.cz

3.      Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.      Zpracováváme osobní údaje, které poskytnete při odeslání kontaktního formuláře na webovém rozhraní, při telefonickém nebo osobním jednání.

2.      Zpracováváme vaše:

 • oslovení, jméno, příjmení, datum narození, IČ, DIČ, fakturační adresu, e-mail, telefon,
 • komunikaci, informace a podklady, které nám poskytnete vrámci poskytování našich služeb

3.      Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.      Osobní údaje zpracováváme pro tyto zákonné důvody:

 • poskytnutí plnění smlouvy
 • zákonná povinnost - vystavíme vám fakturu

2.      Osobní údaje zpracovávám pro tyto účely:

 • vyřízení vaší objednávky - smluvní vztah mezi vámi a námi
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu - účetní a daňová evidence
 • e-mailová komunikace

3.      Z mé strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1.      Vaše osobní údaje uchováme po nezbytně nutnou dobu:

 • k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů - po dobu 10 let od realizace poslední části plnění smlouvy.
 • komunikaci z kontaktního formuláře webu - po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení vašeho požadavku

2.      Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů vaše osobní údaje skartujeme, odstraníme z databáze a záloh.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.      Vaše osobní údaje předáváme těmto spolupracujícím organizacím, se kterými máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu:

 • účetnictví - Mattivi s.r.o., Nový Jičín
 • zajišťující provozování webu (webhosting) - WEDOS Internet, a.s.
 • subdodavatelé (specialisté) projektové dokumentace - uvedení v projektové dokumentaci
 • e-mailová komunikace- Seznam.cz

2.      Vaše osobní údaje na základě plné moci předáváme:

 • správcům inženýrských sítí - vyjádření potřebné pro zpracování projektové dokumentace
 • orgánům státní správy (úřady)

3.      Vaše osobní údaje nepředáváme jiným třetím osobám, do další země, ani do zemí mimo EU.

VI. Vaše práva

1.      Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů čl. 16 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

Uplatnit svá práva můžete osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v čl. I tohoto prohlášení.

2.      Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.      Prohlašujeme, že jsme provedli analýzu rizik a přijali vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.

2.      Vaše osobní údaje jsou uloženy na chráněném serveru  v České republice, heslovaných firemních počítačích, serveru a v listinné podobě v uzamčených prostorech.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.      Odesláním dotazu z kontaktního formuláře webu nebo uzavřením smlouvy potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito pravidly ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.      Jsme oprávněni, jako společní správci, tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na našich internetových stránkách a zároveň zašleme novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

3.      Pravidla ochrany osobních údajů jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na našich webových stránkách a v listinné podobě v sídle naší kanceláře.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.